භාවනාව පිරිසුදු වීම

පිරිසුදු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා