ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය දහම් අවබෝධය ලැබීම

දහම් අවබෝධය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close