නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ආටානාටිය සූත්‍රය

ආටානාටිය සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close