නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දෙවියන්ට ආරාධනා කිරීම

දෙවියන්ට ආරාධනා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close