දිව්‍ය ලෝකමාරයා පරාජය යක්ෂ සේනාධිපතියන්

යක්ෂ සේනාධිපතියන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා