නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ආයුෂ, වර්ණ, සැප, බල, ප්‍රඥා

ආයුෂ, වර්ණ, සැප, බල, ප්‍රඥා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close