දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය සාසනික සිල් පද පහ

සාසනික සිල් පද පහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close