විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා ගාථාව

සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා ගාථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා