විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ සියලු බුදුවරයන්ගේ බල මහිමය

සියලු බුදුවරයන්ගේ බල මහිමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close