ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා