ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් දස අකුසල් ඇසුරු කිරීම

දස අකුසල් ඇසුරු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close