නිවන් මග නිවීමේ ශාන්තිය

නිවීමේ ශාන්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා