නිවන් මග අකමැති දේවල් එනවා දුකයි

අකමැති දේවල් එනවා දුකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා