නිවන් මග කැමති දේවල් ගෙවිල යනවා දුකයි

කැමති දේවල් ගෙවිල යනවා දුකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා