පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර, සංස්කාර, සංකර

සංඛාර, සංස්කාර, සංකර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා