නිවන් මග ආර්ය විනයේ රජස් - රාග, ද්වේෂ, මෝහ කුනු

ආර්ය විනයේ රජස් - රාග, ද්වේෂ, මෝහ කුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා