පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් මහා පාපයන්ට සම්බන්ධවී තිබීම

මහා පාපයන්ට සම්බන්ධවී තිබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා