පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් උතුමන්ට සැලකිම

උතුමන්ට සැලකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා