පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් හිංගි හිංසා කිරීම

හිංගි හිංසා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close