නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කාම වස්තු වල ඇති ස්වාභාවය

කාම වස්තු වල ඇති ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close