භාවනාවධ්‍යාන ප්‍රථම ධ්‍යාන තලය

ප්‍රථම ධ්‍යාන තලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close