පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා සුඛ වේදනා වීඳීම

සුඛ වේදනා වීඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close