නිවන් මගරූපස්කන්දය ස්කන්ධ පංචකය

ස්කන්ධ පංචකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close