නිවන් මගරූපස්කන්දය රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ 59

රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close