නිවන් මගරූපස්කන්දයධාතු අවස්ථාව පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු 42

පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close