නිවන් මගරූපස්කන්දයධාතු අවස්ථාව පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු

පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ධාතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close