නිවන් මගනිවන සතර ආකාර දැකීම 35

සතර ආකාර දැකීම යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close