නිවන් මගනිවන සතර ආකාර දැකීම

සතර ආකාර දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close