නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු මහා බෝසත්තුන් වහන්සේලාත් නොදකින දුක

මහා බෝසත්තුන් වහන්සේලාත් නොදකින දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close