විනය සුරාමේරය ශික්ෂාපදයේ ගැඹුර

සුරාමේරය ශික්ෂාපදයේ ගැඹුර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා