ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සහමුලින් සිදීම

ලෝභ ද්වේෂ මෝහ සහමුලින් සිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close