ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ බාහිර පාපී (රහතන් වහන්සේ)

බාහිර පාපී (රහතන් වහන්සේ) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close