නිවන් මගරහතන් වහන්සේ ආස්‍රව ක්ෂය කලා අරිහත් ඵලය ප්‍රකාශ කිරීම

අරිහත් ඵලය ප්‍රකාශ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා