නිවන් මග අර්ථ ධර්ම දැන ගෙන ධර්ම දේශනා කිරිම

අර්ථ ධර්ම දැන ගෙන ධර්ම දේශනා කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close