නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු බෝධිසත්ව කාලයේ

බෝධිසත්ව කාලයේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close