ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර ගුණ තුල පිහිටා කටයුතු කිරීම

ගුණ තුල පිහිටා කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close