භූත පන්නා ගැනිම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close