ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර විවිධාකාර ගති ලක්ෂණ

විවිධාකාර ගති ලක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close