ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍ර ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියාත්මක වීම

ඉන්ද්‍රියන් ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close