ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් කෙලෙස් ගිනි නිවා ගැනීම

කෙලෙස් ගිනි නිවා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා