ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම

ශාන්ත ප්‍රණීත බව වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close