භාවනාවමෛත්‍රීකරුණා ගුනය බුදුන් වහන්සේලාගේ මහා කරුණා ගුණය

බුදුන් වහන්සේලාගේ මහා කරුණා ගුණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close