ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ගත සුද්ධ කර ගැනීම

ගත සුද්ධ කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා