ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සිත සුද්ධ කර ගැනීම

සිත සුද්ධ කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා