දාන කථාකුසලය අබ්‍රහ්මචරියා වේරමණී සික්ෂා පදය

අබ්‍රහ්මචරියා වේරමණී සික්ෂා පදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close