දාන කථාකුසලය මුසාවාදා වෙරමනි සික්ෂා පදය

මුසාවාදා වෙරමනි සික්ෂා පදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close