නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දුක්ඛ සත්‍ය - පිරිසිද දැකිය යුතුයි

දුක්ඛ සත්‍ය - පිරිසිද දැකිය යුතුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා