නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍යය දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය - ප්‍රහානය කල යුතුයි

දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය - ප්‍රහානය කල යුතුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close