නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු දැනගෙන දකින නිවන

දැනගෙන දකින නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close