නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඉගෙනීම සහ දැනීම

ඉගෙනීම සහ දැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close