භාවනාව මා හෝ මගෙන් අසා දැන ගත් අයෙක් හැර

මා හෝ මගෙන් අසා දැන ගත් අයෙක් හැර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා