දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ආභස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකය

ආභස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close